Chủ nhật, 03/12/2023

Quán triệt quan điểm trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập trung nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ 2021-2025

Thứ hai, 19/04/2021

TRẦN HỒNG QUẢNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để sớm hiện thực hóa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nghị quyết Ðại hội ghi dấu ấn rất rõ về tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo, vượt mọi khó khăn, đi cùng thời đại và tiến lên cùng thời đại; quán triệt các quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đó là:

1. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

2. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

3. Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

4. Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

5. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khoá XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền cùng quân và dân tỉnh Ninh Bình đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Trước hết là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; chú trọng quán triệt theo các chuyên đề chuyên sâu đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp uỷ trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nghiêm túc tìm hiểu, học tập để nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Ðảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ðảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

                                    của Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình                                                        

Xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong các cấp, các ngành, thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, sớm biến các chủ trương của Đảng thành hiện thực, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với cuộc sống của nhân dân. Đồng thời chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Làm sao để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trở thành quá trình chuyển biến ý chí của Đảng, nguyện vọng của nhân dân thành ý chí, hành động hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng cần chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn tồn tại, hạn chế; đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay để nhân rộng điển hình trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn hệ thống chính trị của tỉnh chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Mỗi chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng; có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân cấp ủy, người đứng đầu; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là 3 khâu đột phá, 6 chương trình công tác trọng tâm với mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; khơi dậy lòng tự hào, khát vọng phát triển giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư cùng với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển bứt phá trong thời gian tới; đưa Ninh Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2030, tỉnh nông thôn mới năm 2024, là trung tâm du lịch quốc gia. Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, cần đổi mới phương pháp công tác, quyết liệt, chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất quan trọng, trong điều kiện khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình quốc tế, trong nước có những diễn biến phức tạp. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao nhất của chính quyền, quân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống./.

T.H.Q

(Nguồn: TC VNNB 250-4/2021)

 

Bài viết khác