Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 4 - Huyện Nho Quan)

Thứ năm, 20/05/2021

1. Họ và tên: Bùi Hoàng Hà

2. Họ và tên: Đào Thị Hòa

3. Họ và tên: Đinh Thị Hương

4. Họ và tên: Trần Thị Ngọc Linh

5. Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Tho

6. Họ và tên: Đinh Văn Tiên

7. Họ và tên: Bùi Tuấn Vương

Bài viết khác