Thứ năm, 07/12/2023

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí

Chủ nhật, 25/07/2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 474/UBND-VP5 về việc kinh phí thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 130-CV/UB ngày 21/6/2021 của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về chỉ đạo tổ chức kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách trung ương và chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn hợp pháp khác trong việc thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương. Tại Công văn số 130-CV/UB, UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc và tạo điều kiện tối đa để Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương hoàn thành kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí từ ngân sách Trung ương năm 2021 và các năm tiếp theo; Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác từ năm ngân sách 2021 để bù đắp nguồn kinh phí thiếu hụt từ ngân sách Trung ương để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, Hội Nhà báo địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ chính trị địa phương. Về việc này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chỉ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh căn cứ các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh mức và nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

P.V

Bài viết khác