Thứ sáu, 01/12/2023

Tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật" khu vực phía Bắc

Thứ sáu, 20/09/2019

Từ 19 - 22/8, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” cho học viên 29 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

 

 

                           

Dự lễ khai giảng lớp tập huấn có: PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung Ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cùng hơn 250 học viên hiện đang công tác trong các ngành tuyên giáo; văn hóa, thể thao và du lịch; hội VHNT các địa phương, một số hội chuyên ngành T.Ư, các Nhà xuất bản, một số trường cao đẳng, đại học, các phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương 29 tỉnh, thành phía Bắc. Tỉnh Ninh Bình cử đoàn công tác với 7 học viên tham dự lớp tập huấn, trong đó Hội Văn học Nghệ thuật tham dự 2 học viên.

Trong thời gian tập huấn, học viên được nghe các giảng viên giới thiệu các chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ; Tình hình điện ảnh hiện nay – vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật”; Tình hình sân khấu hiện nay - vấn đề và giải pháp”…

    

 

Đây là lớp tập huấn thường niên, nhằm giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước cũng như những vấn đề mới đang đặt ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, tiếp tục nâng cao năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT ở các địa phương, đơn vị.

                                                                                                Tin và ảnh: BÙI HẰNG

Bài viết khác