Thứ tư, 24/07/2024
Định hướng tuyên truyền

Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Thứ tư, 10/07/2024

Ngày 21/6/2024, Bộ Chính trị vừa ký ban hành kết luận số 84-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Theo đó, Nội dung của Kết luận yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp úng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Chỉ thị về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chủ nhật, 30/06/2024

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Thứ bảy, 20/01/2024

Ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 390-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Trang thông tin điện tử văn nghệ Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 01/05/2020

Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 27/04/2020

 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trong cả 3 đợt).

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Chủ nhật, 05/04/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). 

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Thứ ba, 03/03/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Thứ năm, 20/02/2020

Ngày 12/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về “Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020”

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý

Thứ sáu, 03/01/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn báo chí và các tổ chức Hội Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý.